Logistik

Events 2021

  • 39. Deutscher Logistik Kongress
  • Logistik-Praxisseminar 2021
    • Im Rahmen des Tags der Logistik am 15. April 2021 an der TU Berlin
    • Ansprechpartner ist Benno Gerlach, M.Sc.